Thống kê
Hôm nay : 77
Tháng 10 : 1.800
Năm 2019 : 12.237
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-GDĐT ngày 17/4/2019 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Quang vinh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019 như sau:

PHÒNG GD & ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN QUANG VINH

 

Số: 58/KH-MNQV

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

P. Quang Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 


Thực hiện Chương trình hành động phòng, chng mua bán người năm 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-GDĐT ngày 17/4/2019 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Quang vinh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

- Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa các loại tội phạm; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội

- Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm mua bán người

- Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và gia đình học sinh.

- Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.

- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với từng đối tượng.

- Nhà trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình hành động chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung tuyên truyền

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm mua bán người. Các biện pháp phòng ngừa, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng chống mua bán người.

3. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện

1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn

- Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong cacsv chuyên đề, trong chương trình học có nội dung liên quan.

2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về về phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức cho các em học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ

* Nhà trường:

- Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về Phòng GD&ĐT.

  • Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.

- Thành lập các đội tuyên truyền, các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống các tệ nạn xã hội”.

- Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức, phát động.

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

- Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.

- Nhà trường báo cáo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người về Phòng GD& khi có những vụ việc đột xuất, bất thường và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

3. Kinh phí hoạt động

- Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2019 của đơn vị.

- Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác.

Nhà trường yêu cầu CB,GV,NV,HS nghiêm túc thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Báo cáo;PGD&ĐTTPTN

  • Lưu: VP./.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nông Thị thu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan