Thống kê
Hôm nay : 82
Tháng 10 : 1.805
Năm 2019 : 12.242
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TRONG TRƯỜNG MẦM NON

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường mầm non

Căn cứ Luật Viên chức, Luật Công chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức

Nhà giáo;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số: 85/KH-MNQV ngày 18/9/2018 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường mầm non Quang Vinh;

Trường mầm non Quang Vinh xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong trường mầm non cụ thể như sau:

PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ

TRƯỜNG MN QUANG VINH

 

Số 83/QT-MNQV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Vinh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TRONG TRƯỜNG MẦM NON

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường mầm non

Căn cứ Luật Viên chức, Luật Công chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức

Nhà giáo;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số: 85/KH-MNQV ngày 18/9/2018 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 -2019 trường mầm non Quang Vinh;

Trường mầm non Quang Vinh xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong trường mầm non cụ thể như sau:

II. Mục đích, yêu cầu:

Quy tắc ứng xử là những quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với yêu cầu giáo dục đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gư­ơng cho trẻ noi theo.

Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ công chức, viên chức và người lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác. Là căn cứ để đánh giá,

xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm.

2. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng tại Quy định này là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong trường mầm non Quang Vinh bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên thuộc diện trong biên chế và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

1.1. Phẩm chất chính trị

Nhận thức và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trư­ơng, đ­ường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng

Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; thực hiện đúng các quy định về chuyên môn, nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.

Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả,

tiết kiệm tài sản được giao.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của

tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội tại nơi ở, nơi làm việc.

1.2. Đạo đức nghề nghiệp

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực tu dưỡng, rèn luyện

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có ý thức giữ gìn danh dự, phẩm chất, uy tín, l­ương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, th­ương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với trẻ và đồng nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ, đồng nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hành vi vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

Tận tụy với công việc; thực hiện đúng các hành vi giáo viên, nhân viên không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non, quy chế, nội quy của nhà trư­ờng, của ngành. Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo đúng nội

dung, chương trình giáo dục mầm non.

Công bằng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đánh giá đúng thực chất năng lực của trẻ. Trung thực, thẳn thắn trong báo cáo, đánh giá.

Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc.
Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự

nghiệp giáo dục.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật; không gây khó khăn, phiền hà đối với phụ huynh, nhân dân.
Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với trẻ; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của trẻ và đồng nghiệp.

Không có hành vi thô bạo: đánh đập, doạ nạt, quát mắng, lăng mạ, đay nghiến, chà đạp, làm tổn thương đến tinh thần, thể xác của trẻ. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại

cộng đồng.

Không được sử dụng môi trường giáo dục làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ lớp, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá

phẩm đồi trụy, độc hại.

1.3. Lối sống, tác phong

Có nếp sống lành mạnh, trung thực, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sống có lý tư­ởng cách mạng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, có lòng yêu quê hương, đất nước.

Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, tận tình, chu đáo.

Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật và các

quy định đạo đức nghề nghiệp.

Chăm lo xây dựng gia đình văn hoá, thư­ơng yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh.

* Trang phục: phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học

mầm non, không loè loẹt, rườm rà gây phản cảm (giáo viên không mặc váy trong giờ làm việc)

1.4. Những việc cán bộ, viên chức, nhân viên phải làm:

Cán bộ, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ được quy định tại Luật viên chức; Điều lệ trường mầm non; Quy chế của ngành và các quy định của trường; Có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc báo cáo Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình.

Cán bộ, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành quyết định của Hiệu trưởng, đồng thời phải báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó. Khi được giao nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, phải giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo đúng chương trình, kế hoạch quy định; ra vào lớp đúng giờ, quản lý trẻ trong các hoạt động dạy học, tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của trường, của Ngành. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra cán bộ, viên chức, nhân viên về việc thực hiện các quy định; lắng nghe ý kiến đóng góp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng có trách nhiệm quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ, báo cáo với Hiệu trưởng việc xử lý sai phạm.

1.5. Những việc cán bộ, viên chức, nhân viên không được làm:

Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo

dưới mọi hình thức.

Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp.

2. Quy định trong giao tiếp, ứng xử

2.1. Giao tiếp với đồng nghiệp

Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.
Cán bộ, công chức phải có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp; lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.

Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, viên chức, nhân viên phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết vì sự nghiệp giáo dục và

danh dự của nhà giáo.

* Trong hội họp, sinh hoạt tập thể

Phải nắm được nội dung, chủ đề cuộc họp, Hội thảo, Hội nghị; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; không nói chuyện và làm việc riêng….; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp, không ra vào, đi lại tuỳ tiện trong phòng họp. Phát biểu ý kiến theo điều hành của Chủ toạ hoặc Ban tổ chức.

Phát biểu trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo: phải đúng nội dung, đảm bảo tính nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên dự họp được quyền tham gia thảo luận, tham gia ý kiến khi chủ tọa cho phép, không nói chuyện tự do,

không làm việc riêng.

Kết thúc cuộc họp: Để khách mời, lãnh đạo cấp trên ra trước, không xô

đẩy, chen lấn, dọn dẹp lại chỗ ngồi ….

* Những bất đồng, mâu thuẫn

Khi có vấn đề bất đồng quan điểm ban giám hiệu phải có thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng, không phát ngôn lời lẽ thiếu văn hoá, lăng mạ đồng nghiệp. Khi giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn phải đảm bảo từ tốn, có lý, có tình, không kiêu căng, thách thức, hách dịch, đe doạ cấp dưới, phải giải quyết dứt điểm; đóng góp ý mang tính xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Luôn có ý thức tôn trọng đồng nghiệp, giữ gìn uy tín cho đồng nghiệp. Không xúc phạm đến danh dự, nhân cách đồng nghiệp. Phê bình, góp ý đúng lúc đúng

chỗ, đúng người, đúng tội.

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động kịp thời trao đổi, đề xuất với lãnh đạo cấp trên khi có những tình huống bất thường xảy ra. Báo cáo trình bày sự việc phải trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo; không mượn việc công để nói xấu đồng nghiệp.

* Sử dụng điện thoại

Trong giờ làm việc chỉ được nghe điện thoại của các bộ phận có liên quan như (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán,thủ quỹ và tổ trưởng tổ dinh dưỡng.

Sử dụng điện thoại phải chuẩn bị nội dung cần trao đổi (ngắn gọn, rõ ràng) và xưng hô lịch thiệp, từ tốn, âm lượng vừa đủ nghe, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Chỉ sử dụng điện thoại vào đúng mục đích công việc chung của đơn vị. Không sử dụng vào việc riêng.

Không lạm dụng điện thoại khi đang tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các cuộc họp không để chuông điện thoại làm ảnh

hưởng đến người xung quanh.

Sử dụng Intenet: Thực hiện nghiêm túc quy định về Quy chế văn thư, lưu trữ của nhà trường “viết tin bài và chuyển cho Phó hiệu trưởng phụ trách công nghệ thông tin duyệt trước khi đăng vào trang web của trường, của ngành”; Không sử dụng facebook để trao đổi, mua hàng trong giờ làm việc; bình luận, chia sẻ thông tin làm ảnh hưởng đoàn kết nội bộ hoặc đưa tin bài ảnh hưởng đến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.2. Khi tiếp đón khách, tiếp dân

Khi đón, tiếp khách đến thăm, làm việc: Chào hỏi ân cần, niềm nở, lịch sự. Bày tỏ thái độ tôn trọng khách, mến khách, vui vẻ, khéo léo, chu đáo, không

khúm núm, sợ sệt.

Khi tiếp phụ huynh học sinh, người đến liên hệ công việc: Chào hỏi đón tiếp thân mật, niềm nở, thân tình, chỉ dẫn, hướng dẫn tận tình. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của phụ huynh, của người đến liên hệ công việc. Giải đáp ý kiến cuả phụ huynh và người đến liên hệ công việc kịp thời, không gây phiền hà, sách nhiễu. Nếu nội dung công việc không trong thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì hướng dẫn phụ huynh và người đến liên hệ công việc trình lên cấp trên

có thẩm quyền giải quyết.

2.3. Ứng xử giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng xử thân thiện, hòa nhã, công tâm, công bằng, khách quan với trẻ, không phân biệt kì thị. Luôn đặt tình thương yêu và trách nhiệm lên hàng đầu đối với trẻ, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực cho trẻ

noi theo.

Biết lắng nghe và cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ

quan tâm các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

Xây dựng Quy tắc ứng xử, công khai Quy tắc này tại trang web của trường và quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng các quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện Quy tắc ứng xử.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử được lồng vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đánh giá, kiểm điểm của từng cán bộ, công chức, viên chức thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp.

2. Đối với Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn:

Động viên, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên thực hiện đúng Quy tắc ứng xử. Phát hiện và báo cáo kịp thời cho ban giám hiệu nhà trường và cấp có thẩm quyền về những hành vi vi phạm Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động.

3. Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: nếu vi phạm các quy định tại Quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Quy tắc ứng xử trong trường mầm non của trường mầm non Quang Vinh, yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- CB,GV,NV( T/h);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nông Thị Thu

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan