Thống kê
Hôm nay : 15
Tháng 01 : 4.294
Năm 2021 : 4.294
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo  tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mầm non, tiểu học,THCS, trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND TP Thái Nguyên                                                                                                                                                                                              tuyển dụng viên chức làm giáo viên       các trường mầm non. tiểu học. THCS,   trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc    UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020

UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số1890/GDĐT-TCCB                                            TP. Thái Nguyên, ngàỳ 02 tháng 12 năm 2020

                V/v triển khai Thông báo                                                                                                                                                   tuyển dụng viên chức làm giáo viên
      các trường mầm non. tiểu học. THCS,
  trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc
   UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020

                 Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở,

                                 trường tiếu học và TITCS công lập trên địa bàn thành phô Thái Nguyên

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 26/12/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên vê việc tuyên dụng viên chức làm giáo viên các trường mâm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020;

Thực hiện Thông báo số 477/TB-UBND ngày 01/12/2020 về việc tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mâm non, tiêu học, THCS, trường tiêu học và THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS công lập thực hiện các nội dung sau:

I. Thực hiện công khai các văn bản về công tác tuyển dụng viên chức

  1. Hình thức công khai

Công khai trên Website của nhà trường đồng thời niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường.

  1. Nội dung công khai

Công khai Thông báo số 477/TB-UBND ngày 01/11/2020 về việc tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mâm non, tiêu học, THCS, trường tiêu học và THCS công lập trực thuộc ƯBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 ; Thông báo số 1889/TB-GDĐT ngày 02/12/2020 cua'phong Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc về việc thu Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường mầm non, tiếu học, THCS, trường tiểu học và THCS công lập trực thuộc ƯBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 và các văn bản liên quan đến tuyến dụng khi có yêu cầu.

Có biên bản niêm yết công khai, biên bản kết thúc niêm yết công khai hết đợt tuyên dụng.

II. Công tác thông tin báo cáo

Hiệu trưởng các nhà trường phụ trách triển khai các nội dung theo Thông báo số 477/TB-UBND ngày 01/12/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên và Thông báo số 1889/TB-GDĐT ngày 02/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên; có trách nhiệm báo cáo kịp thời các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận TCCB) để xem xét, giải quyết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện

Nơi nhận:

 

- UBND thành phố;

- Các trường MN, TH,THCS;

- Lưu: VT, TCCB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan