Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 01 : 4.289
Năm 2021 : 4.289
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của

trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Số: 12/QĐ-MNQV                                                                                                                                         TP. Thái Nguyên, ngày  13 tháng 01 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 364/QĐ-GDĐT ngày 25/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 34/TB-GD&ĐT ngày 10/01/2020 về kết quả thẩm tra dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
                                                                                                                QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                           Nông Thị Thu

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                                  Độc lập -  tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /QĐ-MNQV                                                                                                                       TP. Thái Nguyên, ngày  17 tháng 3 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 2076/QĐ-UBND  ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác giảng dạy và nhiệm vụ nấu ăn cho các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập 05 tháng đầu năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 156/TB-GD&ĐT ngày 13/3/2020 về kết quả thẩm tra dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                Nông Thị Thu


PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                       Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /QĐ-MNQV                                                                                                                                         TP. Thái Nguyên, ngày  14 tháng 5 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 2571/QĐ-GDĐT ngày 31/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên về việc cấp hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng dịch Covid-19 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                            Nông Thị Thu


PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON QUANG VINH                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 69 /QĐ-MNQV                                                                                                                                              TP. Thái Nguyên, ngày  24 tháng 6 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của
 trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 5129/QĐ-UBND  ngày 16/6/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 985/TB-GD&ĐT ngày 17/6/2020 về kết quả thẩm tra bổ sung dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG


PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG MN QUANG VIN

Số:    /QĐ-MNQV                                                                                                                                                   TP. Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của
 trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 5129/QĐ-UBND  ngày 16/6/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 1476/TB-GD&ĐT ngày 29/9/2020 về kết quả thẩm tra bổ sung dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 95/QĐ-MNQV                                                                                                                                                TP. Thái Nguyên, ngày  04 tháng 8 năm2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2019 của trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc thẩm định quyết toán năm 2019;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2019 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 04 đính kèm) bằng hình thức niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 T/h;
- Lưu :VT,KT.
                                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                                                                  Nông Thị Thu

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 12/QĐ-MNQV                                                                                                                            TP. Thái Nguyên, ngày  13 tháng 01 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 364/QĐ-GDĐT ngày 25/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 34/TB-GD&ĐT ngày 10/01/2020 về kết quả thẩm tra dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                                        Nông Thị Thu

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 36 /QĐ-MNQV                                                                                                                                 TP. Thái Nguyên, ngày  17 tháng 3 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 2076/QĐ-UBND  ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác giảng dạy và nhiệm vụ nấu ăn cho các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập 05 tháng đầu năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 156/TB-GD&ĐT ngày 13/3/2020 về kết quả thẩm tra dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                    Nông Thị Thu

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 54 /QĐ-MNQV                                                                                                                                                  TP. Thái Nguyên, ngày  14 tháng 5 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của 
trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 2571/QĐ-GDĐT ngày 31/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên về việc cấp hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng dịch Covid-19 cho các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                       Nông Thị Thu

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 69 /QĐ-MNQV                                                                                                                           TP. Thái Nguyên, ngày  24 tháng 6 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của
 trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 5129/QĐ-UBND  ngày 16/6/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 985/TB-GD&ĐT ngày 17/6/2020 về kết quả thẩm tra bổ sung dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG


PPHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:    /QĐ-MNQV                                                                                                                                      TP. Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của
 trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số: 5129/QĐ-UBND  ngày 16/6/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên và kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên;
Căn cứ Thông báo số 1476/TB-GD&ĐT ngày 29/9/2020 về kết quả thẩm tra bổ sung dự toán năm 2020;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 02 đính kèm) bằng hình thức dán niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Lưu :VT,KT.                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD& ĐT TP THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUANG VINH                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 95/QĐ-MNQV                                                                                                                                 TP. Thái Nguyên, ngày  04 tháng 8 năm2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2019 của trường mầm non Quang Vinh - Thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc thẩm định quyết toán năm 2019;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm non Quang Vinh,
                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2019 của trường mầm non Quang Vinh (theo biểu số 04 đính kèm) bằng hình thức niêm yết tại bảng tin của nhà trường, thông qua hội đồng sư phạm nhà trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 T/h;
- Lưu :VT,KT.
                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                                                 Nông Thị Thu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan