Thống kê
Hôm nay : 15
Tháng 01 : 4.294
Năm 2021 : 4.294
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2019

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2019
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 95/QĐ-MNQV ngày 04/8/220 của trường mầm non Quang Vinh)
   ĐVT: đồng
STTNội dungSố liệu báo cáo quyết toánSố liệu quyết toán được duyệt
AQuyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                 346.294.599                  346.294.599
ITổng số thu                 346.294.599                  346.294.599
1Tồn năm 2018 chuyển sang                 174.934.599                  174.934.599
 Trong đó: 40% chi cải cách tiền lương                 174.934.599                  174.934.599
 60% để lại chi tại đơn vị  
2Tổng số thu năm 2019                 171.360.000                  171.360.000
 Trong đó: 40% chi cải cách tiền lương                   68.544.000                    68.544.000
 60% để lại chi tại đơn vị                 102.816.000                  102.816.000
IIChi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại  
1Chi từ nguồn thu phí được để lại                 296.135.000                  296.135.000
1,1Chi sự nghiệp  
1,2Chi quản lý hành chính                 296.135.000                  296.135.000
aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 296.135.000                  296.135.000
*Trong đó: 40% chi cải cách tiền lương                 193.319.000                  193.319.000
*60% để lại chi tại đơn vị                 102.816.000                  102.816.000
  - Chi thanh toán cá nhân  
  - Chi nghiệp vụ chuyên môn                  30.685.000                   30.685.000
  - Chi mua sắm sửa chữa                  56.355.500                   56.355.500
  - Chi khác                  15.775.500                   15.775.500
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
4Tồn năm 2019                   50.159.599                    50.159.599
 Trong đó: 40% chi cải cách tiền lương                   50.159.599                    50.159.599
 60% để lại chi tại đơn vị  
IIISố thu nộp NSNN                 171.360.000                  171.360.000
 Học phí                 171.360.000                  171.360.000
BQuyết toán chi NSNN              1.498.833.000               1.498.833.000
INguồn ngân sách trong nước              1.498.833.000               1.498.833.000
1Chi quản lý hành chính              1.498.833.000               1.498.833.000
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ              1.181.440.000               1.181.440.000
 Mục 6000 (Tiền lương)                544.331.144                 544.331.144
 Tiểu mục 6001 (Lương theo ngạch, bậc)                 544.331.144                  544.331.144
 Mục 6100 (Phụ cấp lương)                286.666.523                 286.666.523
 Tiểu mục 6101 (Phụ cấp chức vụ)                   15.496.470                    15.496.470
 Tiểu mục 6112 (Phụ cấp ưu đãi nghề)                 196.925.477                  196.925.477
 Tiểu mục 6113 (Phụ cấp trách nhiệm theo nghề)                     2.413.000                      2.413.000
 Tiểu mục 6115 (Phụ cấp TNVK, TN nghề)                   71.831.576                    71.831.576
 Mục 6250 (Phúc lợi tập thể)                    1.080.000                     1.080.000
 Tiểu mục 6299 (Chi khác)                     1.080.000                      1.080.000
 Mục  6300 (Các khoản đóng góp)                184.916.921                 184.916.921
 Tiểu mục 6301 (Bảo hiểm xã hội)                 139.152.949                  139.152.949
 Tiểu mục  6302 (Bảo hiểm y tế)                   22.873.077                    22.873.077
 Tiểu mục 6303 (Kinh phí công đoàn)                   15.709.565                    15.709.565
 Tiểu mục 6304 (Bảo hiêm thất nghiệp)                     7.181.330                      7.181.330
 Mục 6500 (Thanh toán dịch vụ công cộng)                    2.247.815                     2.247.815
 Tiểu mục 6501 (Tiền điện)                     2.247.815                      2.247.815
 Mục 6550 (Vật tư văn phòng)                  18.495.000                   18.495.000
 Tiểu mục 6552 (Mua sắm CCDC văn phòng)                     6.400.000                      6.400.000
 Tiểu mục 6553 (Khoán văn phòng phẩm)                     1.700.000                      1.700.000
 Tiểu mục 6599 (Vật tư văn phòng khác)                   10.395.000                    10.395.000
 Mục  6700 (Công tác phí)                  18.000.000                   18.000.000
 Tiểu mục 6704 (Khoán công tác phí)                   18.000.000                    18.000.000
 Mục  6750 (Chi phí thuê mướn)                  40.610.000                   40.610.000
 Tiểu mục 6757 (Thuê lao động trong nước)                   24.000.000                    24.000.000
 Tiểu mục 6799 (Chi phí thuê mướn khác)                   16.610.000                    16.610.000
 Mục  6900 (Sửa chữa tài sản)                    3.190.000                     3.190.000
 Tiểu mục 6912 (Các thiết bị công nghệ TT)                     3.190.000                      3.190.000
 Mục 7000 (Chi phí nghiệp vụ CM)                  58.136.597                   58.136.597
 Tiểu mục 7001 ( Chi mua hàng hóa, vật tư)                   23.965.597                    23.965.597
 Tiểu mục 7049 (Chi khác)                   34.171.000                    34.171.000
 Mục 7750 (Chi khác)                  10.766.000                   10.766.000
 Tiểu mục 7799 (Chi các khoản khác)                   10.766.000                    10.766.000
 Mục 7950 (Chi lập các quỹ)                  13.000.000                   13.000.000
 Tiểu mục 7952 (Chi lập quỹ phúc lợi)                   13.000.000                    13.000.000
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                317.393.000                 317.393.000
 Mục 6150 (Học bổng và hỗ trợ khác)                    6.163.000                     6.163.000
 Tiểu mục  6157 (Hỗ trợ chi phí học tập)                        900.000                         900.000
 Tiểu mục  6199 (Các khoản hỗ trợ khác)                     5.263.000                      5.263.000
 Mục 6550 (Vật tư văn phòng)                    4.995.000                     4.995.000
 Tiểu mục  6552 (Mua sắm CCDC văn phòng)                     4.995.000                      4.995.000
 Mục 6750 (Chi phí thuê mướn)                258.300.000                 258.300.000
 Tiểu mục 6757 (Thuê lao động trong nước)                 258.300.000                  258.300.000
 Mục 6950 (Mua sắm tài sản CM)                  22.970.000                   22.970.000
 Tiểu mục 6999 (Tài sản và thiết bị khác)                   22.970.000                    22.970.000
 Mục 7000 (Chi phí nghiệp vụ CM)                  12.435.000                   12.435.000
 Tiểu mục 7001 ( Chi mua hàng hóa, vật tư)                   12.435.000                    12.435.000
 Mục 7050 (Mua sắm TSCĐ vô hình)                  10.000.000                   10.000.000
 Tiểu mục 7053 (Mua, bảo trì phần mềm CNTT)                   10.000.000                    10.000.000
 Mục 7750 (Chi khác)                    2.530.000                     2.530.000
 Tiểu mục 7766 (Cấp bù học phí)                     2.530.000                      2.530.000

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan